نگاهی به زبان ژاپنی


هانیه خورشیدی

ژاپنجمعیتیبیش از 120میلیون  نفر دارد که بیش از 99 درصد  آنها به یک زبان واحد سخن می گویند.

 زبان ژاپنى ازنظرِ تعدادگویشورانمقام ششم را در جهان دارد، اما درهیچنقطه ایخارج از ژاپن به این زبان سخن گفتهنمی شود.

زبان ژاپنى از نظرِ نحوى به زبان­هاىآلتاییمانندِ ترکى ومغولینزدیک است و البته از این نظر شباهتِ زیادى نیز به زبانکره ­ایدارد.

عده ایازپژوهشگرانمعتقدند زبان ژاپنى درسخت­واژهتحت تأثیرِ زبان­هاىmalayi وپلینزیی ِجنوبژاپن (در دوران ما قبل تاریخ) قرار گرفته است.

خط ژاپنى از چینى گرفته شده اما در واقع زبان­ هاى چینى و ژاپنى از نظرِ نحوى کاملاً با هم متفاوتند.

در قرن ۵ یا ۶ میلادى ژاپنی­ ها از گراف­ هاى چینى براى نگارش استفادهکردندو در کنار آن، دو خطهجا نگاربه نام­هاى هیراگاناوکاتاگانااز تغییر گراف­ هاى چینىابداعشد.

با آنکه زباناستانداردژاپنى بر اساسِ گویش توکیو از طریق وسایل ارتباط جمعى در سراسرِ ژاپن گسترش یافت اما لهجه مردمِ کیوتوواوساکاهنوز اعتبار خود را حفظ کرده است.

 

/ 4 نظر / 48 بازدید
چیهیرو

زبان ژاپنی از چینی اسون تره مگه نه؟ هیچ برنامه ای هست که بشه از طریقش زبان ژاپنی رو یاد گرفت؟ اگر داشتی به ایمیلم بفرست.مرسی

خلاق

منظورتون از اینکه گفتین: " ژاپنی­ ها از گراف­ هاى چینى براى نگارش استفاده کردند و در کنار آن، دو خط هجا نگاربه نام­هاى هیراگانا و کاتاگانا از تغییر گراف­ هاى چینى ابداع شد." چیه ؟ یعنی زبان ژاپنی از چینی گرفته شده؟ در مورد کانجی ها چطور؟ اوناهم از چینی گرفته شده ن؟

محمد

[گل] داتسون به زبان }اژنی به چه معناست؟

شینوبی

شما مطمئنید که پا÷ن 120 میلیون نفر جمعیت داره .............؟[قهقهه][سوال]