هانیه خورشیدی

ژاپن جمعیتی بیش از 120میلیون  نفر دارد که بیش از 99 درصد  آنها به یک زبان واحد سخن می گویند.

 زبان ژاپنى ازنظرِ تعداد گویشوران مقام ششم را در جهان دارد، اما درهیچ نقطه ای خارج از ژاپن به این زبان سخن گفته نمی شود.

زبان ژاپنى از نظرِ نحوى به زبان­هاى آلتایی مانندِ ترکى ومغولی نزدیک است و البته از این نظر شباهتِ زیادى نیز به زبان کره ­ای دارد.

عده ای از پژوهشگران معتقدند زبان ژاپنى در سخت­واژه تحت تأثیرِ زبان­هاى malayi و پلینزیی ِجنوب ژاپن (در دوران ما قبل تاریخ) قرار گرفته است.

خط ژاپنى از چینى گرفته شده اما در واقع زبان­ هاى چینى و ژاپنى از نظرِ نحوى کاملاً با هم متفاوتند.

در قرن ۵ یا ۶ میلادى  ژاپنی­ ها از گراف­ هاى چینى براى نگارش استفاده کردند و در کنار آن، دو خط هجا نگاربه نام­هاى هیراگانا و کاتاگانا از تغییر گراف­ هاى چینى ابداع شد.

با آنکه زبان استاندارد ژاپنى بر اساسِ گویش توکیو از طریق وسایل ارتباط جمعى در سراسرِ ژاپن گسترش یافت اما لهجه مردمِ کیوتو و اوساکا هنوز اعتبار خود را حفظ کرده است.