دیدن ترجمه‌ی هایکوی ریتا عوده(هایکونویس فلسطینی) که استرای ِ عزیز آن‌را روزانه ترجمه می‌کند سبب آفرینش این هایکوها شده‌است!

موج برداشته
دریاچه
به بوی شکوفه‌ی آلو

***
پناه گرفته
زیر شکوفه‌های آلو
داروک

***
به بوی شکوفه‌ی آلو
اجتماع کردند
گنجشکان

***
درنای ِ
دریاچه‌ی بیوا
گیج‌ ِ عطر آلو

***
تخم فاخته
در محاصره‌ی
شکوفه‌های آلو

***
پرنده‌ای جهید
آغشته به عطر آلو
تا ماه

***
ماه
برای بوییدن ِ شکوفه‌ی آلو
پایین آمده

***
قد کشیده
درخت ِ آلوی جوان
تا ماه!

***
نور ِ ماه
شبح ِ معطر ِ
درختان ِ آلو

***
قد می‌کشد درخت آلو
عاشقانه
تا ماه!

***
شکوفه‌های آلو
سوار ِ باد
سوار ِ آب