هایکوهای زیر را از مجله HAIKU INTERNATIONAL سال 1998 شماره 33 انتخاب کرده­ام. اگر تفاوت­هایی بین ترجمه انگلیسی (کار مترجم­های مجله) و ترجمه فارسی هایکوها می­بینید به این علت است که هایکوها را بدون توجه به متن انگلیسی به فارسی برگردانده­ام. من سعی کرده­ام چیزی از اشعار کم یا به آن اضافه نشود، اما ترجمه­ها انگلیسی شاعرانه­تر و زیباتر­اند. 

 

سید آیت حسینی 

 

I. 

 

堀越嘉子 

 

白菊や 

 

母と晴の日 

 

墓参り 

 

HOROKOSHI Yoshiko 

 

White chrysanthemum 

 

On a clear day, I visit 

 

The tome with mother 

 

داوودی­های سپید 

 

روزی آفتابی با مادر 

 

سر خاک 

 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

II. 

 

平宗星 

 

人恋えば 

 

静かに溶ける 

 

雪だるま 

 

TAIRA Sousei 

 

When I love someone 

 

The snowman melts quietly 

 

With my body heat 

 

عاشق که می­شوم 

 

بی­صدا آب می­شود 

 

آدم برفی 

 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

III. 

 

介弘紀子 

 

紅葉濃き 

 

森がそのまま 

 

美術館 

 

SHUKEHIRO Noriko 

 

A maple frost 

 

Colors of the trees themselves 

 

An art gallery 

 

خزان رنگین جنگل 

 

خودش به تنهایی 

 

موزه هنر­های زیبا 

 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

IV. 

 

小長井和子 

 

雪の牧 

 

人に見られず 

 

鳥が舞う 

 

KONAGAI Kazuko 

 

Birds are dancing 

 

Above the snowy pasture 

 

Unseen by anybody 

 

چراگاه برف­پوش 

 

بی آنکه دیده شوند 

 

پرندگان می­رقصند 

 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

V. 

 

岩崎美世 

 

薄氷に 

 

雲の切れ間の 

 

青い空 

 

IWASAKI Miyo 

 

Breaking clouds 

 

Clear blue sky 

 

On ice-covered puddle 

 

برکه یخ­زده 

 

شکاف ابر­ها 

 

آسمان آبی 

 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

VI. 

 

生田政春 

 

満作や 

 

村から村へ 

 

婚きまる 

 

IKUTA Masaharu 

 

Witch hazels in bloom 

 

The marriages are set in 

 

Many villages 

 

فراوانی محصول 

 

از این ده به آن ده 

 

عروسی برپاست 

 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

VII. 

 

シーヒー.リチャード.フランシス 

 

艀出て 

 

鳴きて静まる 

 

アヒルの子 

 

SHEEHY, Richard Francis 

 

Ducklings parted by a barge 

 

Quacked assembly 

 

Then silently swam on 

 

کرجی حرکت می­کند 

 

می­نالند و ساکت می­شوند 

 

جوجه اردک­ها 

 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

VIII. 

 

大野朱香 

 

緑子の 

 

湯浴みさなかの 

 

初笑ひ 

 

OONO Shuka 

 

The newborn baby 

 

Laughs taking a bath 

 

First time this year 

 

کودک نوزاد 

 

حمام گرم 

 

اولین خنده 

 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

IX. 

 

山本柊花 

 

雪解して 

 

鴉の声も 

 

濁りけり 

 

YAMAMOTO Shuuka 

 

After snow’s melted 

 

The voice of the raven 

 

Has become muddy 

 

برف­ها که آب می­شوند 

 

گِلی می­شود 

 

صدای کلاغ هم 

 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

X. 

 

杉良介 

 

挨拶は 

 

さておき汗を 

 

拭き給へ 

 

SUGI Ryousuke 

 

Make salutations 

 

Later, but you’d do well to 

 

Wipe your sweat now 

 

احوالپرسی 

 

باشد برای بعد، حالا 

 

عرقت را پاک کن